Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu hizmeti onayladığı takdirde hizmet bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ve şartları oluştuğu durumda depozitoyu ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü işlemin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında mal veya hizmet sunan veya mal veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi.

3.KONU

İşbu Sözleşme, SATICI’nın ALICI’ya sağlayacağı, Kıyı Marina Yat Limanından, işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan ve internet sitesinde yayınlanan Kıyı İstanbul Marina İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen kurallar, haklar ve yükümlülükler çerçevesinde yararlanma hizmetinin, internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI tarafından satın alınarak gerçekleştirilmesini ve tüketiciler açısından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri, tacirler açısından ise Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

4. SATICI BİLGİLERİ

ünvanı: Art Marina Gayrimenkul A.Ş.
Adres: Fevzi Çakmak Mah. Fevzi Çakmak Cad. Halil Çavuş Apt. No:67/A Esenler/ İstanbul
Telefon: +90 (506) 734 37 63
Faks:
Eposta: info@kiyiistanbul.com
Mersis Numarası: 0085-1236-5180-0001

5. ALICI BİLGİLERİ

Adı – Soyadı veya Unvanı :
T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

6. SöZLEŞME KONUSU HİZMETİN ADI, KDV DAHİL FİYATİ, öDEME ŞEKLİ VE TEMEL NİTELİKLERİ:

6.1. Hizmetin temel özellikleri, Kıyı Marina yat limanından, işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan ve internet sitesinde yayınlanan Kıyı İstanbul Marina İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen kurallar, haklar ve yükümlülükler çerçevesinde ALICI’yı yararlandırmaktır.

6.2. 30 güne kadar olan yararlanmalarda hizmetin toplam bedeli, işbu sözleşmenin imzalanma anında ödenecektir. 30 günden fazla olan yararlanmalarda ise hizmetin toplam bedelinin %50’si depozito olarak işbu sözleşmenin imzalanma anında, kalan bedel ise teknenin marinaya giriş tarihinden önce ödenecektir. Sözleşme, Marina yetkililerince imzalandığında geçerli sayılacaktır.

6.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:

Hizmetin Bedeli:
KDV:
Hizmetin KDV Dahil Toplam Bedeli:
ödeme Şekli ve Planı:
Fatura Adresi:
Hizmetin Satın Alım Tarihi:

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad - Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim: Fatura bedelin tamamı ödendikten sonra 15 gün içinde teslim edilecektir.

8. GENEL HüKüMLER

8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde yer alan Kıyı İstanbul Marina İşletme Yönetmeliği’nde, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup; bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, satın alınan hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. SATICI, ALICI tarafından satılan hizmetinden yararlanırken; Kıyı İstanbul Marina İşletme Yönetmeliği’nde geçen tüm kurallara harfiyen uymakla yükümlü olduğunu; taraflar arasındaki hizmetin tüm esaslarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin işbu yönetmelikle belirlendiğini ve bu hak ve yükümlülükler doğrultusunda hareket edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.3. SATICI, ALICI tarafından satın alınan hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse; 30 günlük süre içinde sözleşme bedelinin kalan kısmını ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. ALICI, Sözleşme konusu hizmet için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmeti yerine yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin yerine getirilmesinden evvel, satın alımda kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, satın alımda kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkına haizdir.

8.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde SATICI’dan hizmet satın alım işlemini yerine getirirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin (yat en ve boyu, kimlik bilgileri vs gibi) gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.9. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.10. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9. CAYMA HAKKI

9.1. Mesafeli sözleşmenin konusu hizmet sunumuna ilişkin olup; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, ALICI, SATICI’ya (İş bu sözleşmenin 4. maddesindeki iletişim bilgileri aracılığıyla) bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart bedeli ödemeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

9.2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde ise cayma hakkı kullanılamaz.

9.3. Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

9.4. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

9.5. SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. SATICI, tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. (ALICI’nın satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup; Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)

9.6. Cayma Hakkına ilişkin bu hükümler, ALICI’nın tüketici olması halinde uygulama alanı bulacaktır. ALICI’nın tacir olması halindeyse, Cayma Hakkına ilişkin işbu hükümler geçerli olmayıp; sözleşmenin eki sayılan Kıyı İstanbul Marina İşletme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

10. TEMERRüT HALİ VE HUKUKİ SONUçLARI

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda, Türk Borçlar Kanunu’nunda yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. TüKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI İLE UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

11.1. İşbu sözleşmeye konu hizmetle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.kiyimarina.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikâyet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca, şikâyet başvurularınızı doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.

11.2. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu formu yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, sözleşmeye konu hizmete ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş ve işbu sözleşmenin tüm koşullarını ve ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul etmiş sayılır.

12. BİLDİRİMLER VE DELİL SöZLEŞMESİ

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. YÜRÜRLÜK

ALICI, işbu sözleşmeye konu hizmete ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

14. DİĞER

14.1. Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

14.2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve depozito ücretinin SATICI’nın hesabına geçmesi ve SATICI’nın sözleşmeyi ıslak imzalı olarak onaylaması ile yürürlüğe girecek; Alıcı’nın sözleşmeye konu hizmeti alması, almış sayılması ve/veya SATICI’nın Kıyı İstanbul Marina İşletme Yönetmeliği doğrultusunda feshetmesi ya da herhangi bir sebeple sözleşmenin son bulması halinde de sona erecektir.

14.3. Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

14.4. Kıyı İstanbul Marina İşletme Yönetmeliği işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır ve ALICI işbu yönetmeliğe uymakla yükümlüdür.

Bu Sözleşme 14 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

SATICI:

ALICI:

TARİH: